ÅRSMÖTE 2018

Protokoll fört vid Föreningsstämma i Föreningen Aktiva Seniorer, Enköping
 

Datum                                           22 februari 2018

Tid                                                 14.00 - 14.30            

Plats                                              Westerlundska gymnasiets aula

Närvarande                                  170 medlemmar enligt röstlängd som biläggs protokollet.

1. Mötets öppnande                       Föreningens ordförande Åke Sundby öppnade mötet och
                                                       hälsade alla varmt välkomna till årets föreningsstämma.

 2. Val av mötesordförande            Valberedningens förslag på Jan-Erik Nyberg som mötesordförande
                                                       godkändes enhälligt av mötesdeltagarna.

3. Val av sekreterare                      Till sekreterare för mötet valdes Kerstin Lindgren.

4. Val av två protokoll-                   Till att jämte ordförande justera dagens protokoll och att vara
    justerare tillika rösträknare         rösträknare valdes Sven-Erik Meyerson och Kjell-Erik Lindgren   

5. Fastställande av röstlängd         Mötesdeltagarlista med medlemmar utgör röstlängden, vilken                                                        bifogas protokollet.

6. Anmälan av övriga frågor           Inga frågor att uppta till behandling har inkommit.

7. Fastställande av                         Föredragningslistan godkändes.
    föredragningslista

8. Föreningsstämmans                   Kallelse till föreningsstämma har skett via programblad till
    behöriga utlysande                     medlemmarna i början av januari, annonsering i EP samt på
                                                       föreningens hemsida.

9. Styrelsens verksamhets-            Verksamhetsberättelsen presenterades i skriftlig och i muntlig           
    berättelse inkl. ekonomisk          form framförd av ordförande Åke S. och godkändes därefter av
    redovisning för år 2017              medlemmarna. Med anledning av kassörens sjukfrånvaro presenterade
                                                       Åke S. också den ekonomiska redovisningen. Ekonomin är fortsatt
                                                       mycket god bl.a. tack vare den stora tillströmningen av nya medlemmar.  

10. Revisionsberättelse                  Revisionsberättelsen föredrogs av Sven-Erik Meyerson och godkändes.
                                                       Han tog därefter upp en varm applåd som tack till styrelsen, cirkelledarna
                                                       samt övriga funktionärer i föreningen.

11. Fastställande av resultat-         Resultat- och balansräkning presenterades och godkändes.
      och balansräkning   

12. Resultatdisposition                    Årsmötet beslutade att behållningen vid årets slut överförs till löpande
                                                        räkning för  2018 års verksamhet.

13. Fråga om ansvarsfrihet för        Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
      styrelsen

14. Motioner                                   Till styrelsen hade en motion inkommit, men dock för sent enligt
                                                        stadgarna. Ordförande Åke S beskrev motionens innehåll och föreslog
                                                        att motionären omformar den till ett medborgarförslag att lämnas in
                                                        till kommunen för vidare behandling.

15. Verksamhetsåret 2018
    a) budget                                      Styrelsens budget för 2018  liksom verksamhetsplan för 2018
    b) verksamhetsplan                      presenterades medlemmarna för kännedom.
    c) medlemsavgift  2019                Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift på 100 kr, vilket godkändes
                                                         av medlemmarna.

16. Val av föreningsordförande        Omval av Åke Sundby på ett år.

17.  Val av vice ordförande               Frågan hänsköts till styrelsen.

18. Val av styrelseledamöter            Följande valdes att ingå i styrelsen ( 6 stycken ):

                                                         Omval (2år)                          Fyllnadsval (1år)
                                                          Barbro Hedström                Jan Clasenius, som ersätter
                                                          Kristina Lindblad                 Hans Hellqvist som frånsagt 
                                                          Ulla Reuterskiöld                sig vidare styrelseuppdrag.

                                                          Kvarstår (1 år)
                     
                                    Svante Moberg 
                                                          Kerstin Lindgren

19. Val av revisorer                          Omval av Sven-Erik Meyerson och Hans Skogevall

20. Val av valberedning                    Omval av Lars Wallander och Carla Toll Magnsjö
                                                          Nyval av Hans Hellqvist

21. Föreningsstämman avslutas       Ordförande Åke Sundby tackade för förtroendet och lovade att
                                                          göra sitt bästa för föreningen. Han avtackade därefter
                                                          mötesordföranden Jan Nyberg. Han meddelade också att
                                                          Hans Hellqvist som nu lämnar styrelsen kommer att personligen
                                                          avtackas vid senare tillfälle.
    

  Enköping den 25 februari 2018

 

..............................................................                          .........................................................

Kerstin lindgren sekr.                                                      Jan Nyberg mötesordf.

 

Justeras: ...............................................                          ........................................................

Sven-Erik Meyerson                                                        Kjell-Erik Lindgren