ÅRSMÖTE 2019

Protokoll fört vid Föreningsstämma i Föreningen Aktiva Seniorer, Enköping

 

Datum                                             21 februari 2019

Tid                                                   14.00 - 14.30            

Plats                                                Kryddgårdens A-sal

Närvarande                                  154  medlemmar enligt röstlängd som biläggs protokollet.

 

1. Mötets öppnande                       Föreningens ordförande Åke Sundby öppnade mötet och

                                                         hälsade alla varmt välkomna till årets föreningsstämma.

 

2. Val av mötesordförande            Valberedningens förslag på Jan E Nyberg som

    mötesordförande                        godkändes enhälligt av mötesdeltagarna.

 

3. Val av sekreterare                      Till sekreterare för mötet valdes Kerstin Lindgren.

 

4. Val av två protokoll-                    Till att jämte ordförande justera dagens protokoll och att vara

    justerare tillika rösträknare         rösträknare valdes Barbro Persson och Gerd Ferger   

 

  

5. Fastställande av röstlängd         Mötesdeltagarlista med medlemmar utgör röstlängden, vilken

                                                           bifogas protokollet.

 

6. Anmälan av övriga frågor           Inga frågor att uppta till behandling har inkommit.

7. Föreningsstämmans                   Kallelse till föreningsstämma har skett via programblad till

    behöriga utlysande                      medlemmarna i början av januari, annonsering i EP samt på

                                                           föreningens hemsida.

 

8. Fastställande av                           Föredragningslistan godkändes.

    föredragningslista

 

9. Föreningsstyrelsens verksam-   Verksamhetsberättelsen presenterades i valda delar i muntlig

    hetsberättelse inkl. ekonomisk   form framfört av ordförande Åke S. och godkändes därefter av

    redovisning för år 2018               medlemmarna och lades till handlingarna. Därefter presenterade 

                                                           Hans H. den ekonomiska redovisningen. Ekonomin är fortsatt god

                                                           även om en del aktiviteter gett ett "minus" i kassan delvis på grund

                                                           av för litet deltagarantal. Hans H ser dock ljust på utvecklingen

                                                           bl.a. tack vare den stora tillströmningen av nya medlemmar.

 

10. Revisionsberättelse                   Revisionsberättelsen föredrogs av Sven-Erik Meyersson och godkändes.

 

11. Fastställande av resultat-          Resultat- och balansräkning presenterades på storbild och fastställdes.

      och balansräkning

 

12. Resultatdisposition                     Årsmötet beslutade att behållningen vid årets slut överförs till löpande räkning för

                                                            2019 års  verksamhet.

  

13. Fråga om ansvarsfrihet för        Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

      styrelsen

 

14. Verksamhetsåret 2019

    a) budget                                       Styrelsens budget för 2019  liksom verksamhetsplan för 2019

    b) verksamhetsplan                      presenterades till medlemmarna för kännedom.

    c) medlemsavgift  2020               Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift på 100 kr, vilket godkändes av

                                                            medlemmarna.

 

15. Motioner                                     Till styrelsen hade inga motioner inkommit.

                                                                 

16. Beslut om antalet                       Beslutades att styrelsen utökas till 8 ledamöter (plus ordförande).

     styrelseledamöter

 

17. Val av föreningsordförande      Omval av Åke Sundby på ett år

.

18. Val av styrelseledamöter           Följande valdes att ingå i styrelsen (8 stycken ):

 

                                                            Omval (2år)                                                Nyval (2 år)

                                                            Svante Moberg                                           Göran Wesström

                                                            Jan Clasenius                                             Hans Hellqvist

                                                             Kerstin Lindgren

 

                                                             Kvarstår (1 år)

                                                             Barbro Hedström

                                                             Kristina Lindblad

                                                             Ulla Reuterskiöld

 

19. Val av revisorer på ett år            Omval av Sven-Erik Meyerson och Hans Skogevall

 

20. Val av valberedning                     Omval av Lars Wallander och Carla Toll Magnsjö

 

21. Frågor att ta upp till behand-      Det fanns inga frågor som stämman beslutat ta upp till

      ling                                                  behandling.

                                                   

22. Föreningsstämman avslutas      Ordförande Åke Sundby tackade för förtroendet och lovade att

                                                             göra sitt bästa för föreningen.

                                                             Han avtackade därefter mötesordföranden Jan E Nyberg

                                                             och hälsade Göran Wesström välkommen till styrelsen.

                                                             Övriga styrelsemöter/funktionärer tackades också för ett

                                                             gott arbete under verksamhetsåret.

 

 

 Enköping den 24 februari 2019

 

 

...................................................................                         .................................................................

Kerstin Lindgren sekr.                                                     Jan E Nyberg mötesordf.

 

Justeras:

..................................................................                           .................................................................

Barbro Persson                                                                Gerd Ferger