2022

27/10 Vi behöver bli fler som hjälper till

Föreningens medlemsantal har ökat varje år sedan starten 2003. 2014 var vi 405 medlemmar, nu 1080. Från starten tills nu har föreningens styrelse utfört allt planeringsarbete och ansvarat för genomförandet (undantagandes cirklarna förstås). I styrelsen är arbetet uppdelat så att varje medlem har väl definierade uppgifter, dvs en huvuduppgift – en person. Tack vare att flera medlemmar i styrelsen varit med länge fungerar detta ganska problemfritt, men vad händer om någon nyckelperson väljer att sluta eller faller ifrån av andra skäl? Organisationen är helt enkelt sårbar och arbetet riskerar växa oss över huvudet. Därför har vi nu beslutat att engagera er medlemmar i ett antal grupper, som ska bildas i början av nästa år för att ta sig an höstens program 2022.

Vi tänker oss följande grupper:

 Programgruppen med ansvar för planering och genomförande av alla enstaka händelser. Gruppledare: Barbro Hedström
➢ Cirkelgruppen med ansvar för planering av cirkelverksamheten tillsammans med cirkelledarna. Gruppledare: Svante Moberg
➢ Studiebesöksgruppen med ansvar för planering och genomförande av studiebesöken. Gruppledare: Janne Clasénius
 IT-gruppen med ansvar för frågor kring IT och ekonomi. Gruppledare: Göran Wesström
➢ Kommunikationsgruppen med ansvar för kommunikation med medlemmarna genom hemsidan och en planerad facebooknärvaro. Gruppledare: Janne Clasénius
➢ Servicegruppen med ansvar för praktiska sysslor såsom kaffekokning, dukning och möblering
➢ Expeditionen med ansvar för att ta emot anmälningar och ändringar på telefon i den mån de inte görs på hemsidan, att finnas tillhands för medlemmarnas frågor och sköta andra administrativa göromål. Tanken är att bemanna expeditionen några timmar ett par dagar i veckan. Beroende på antalet frivilliga innebär det att man är ”i tjänst” en eller ett par gånger i månaden. Gruppledare: Barbro Hedström

Vi vänder oss till dig som medlem och ber om din hjälp och ditt engagemang. Kontakta någon av gruppledarna eller anmäl dig på föreningens mejl fas.enkoping@outlook.com Storleken på grupperna har vi inte bestämt, det får gruppledarna göra. Vi vill komma igång så snart som möjligt och väntar på att få höra av dig.

Styrelsen

1/4 Aktiva Seniorers brev till Kommunen angående lokalfrågor

Till kommunstyrelsens ordförande, ordförande och ledamöter i Vård- och Omsorgsnämnden och Upplevelsenämnden samt förvaltningscheferna i Vård- och Omsorgsförvaltningen och Upplevelseförvaltningen

Klicka för att läsa brevet